Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2022 r.


Sklep internetowy DOM WYDAWNICZY WALDEMAR WIERZBA, działający pod adresem http://domwydawniczyww.pl/ prowadzony jest przez firmę DOM WYDAWNICZY WALDEMAR WIERZBA, z siedzibą w Mierzynie 24, Międzychód 24, NIP 7831076185

REGON 300515723


Definicje


Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym:  http://domwydawniczyww.pl/, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Dni kalendarzowe ­– wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i posiada konto klienta.

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://domwydawniczyww.pl/

Towar – każdy produkt prezentowany w Sklepie Internetowym http://domwydawniczyww.pl/

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://domwydawniczyww.pl/
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: http://domwydawniczyww.pl/, prowadzony jest przez DOM WYDAWNICZY WALDEMAR WIERZBA, Mierzyn 24, 64-400 Międzychód.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego; warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 5. Do korzystania ze sklepu internetowego poligrafia-szczecin.pl, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: komputer, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera etc. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzega się możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ploraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

II Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. plmoże pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego; dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Domwydawniczyww.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre Domwydawniczyww.pl.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody pl.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla pl; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie http://domwydawniczyww.pl/.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://domwydawniczyww.pl/, dokonać wyboru towaru i jego wariantów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia; jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności; wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z plUmowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail wiadomość e-mailem na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce każdej strony serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail o stanie zamówienia i o możliwości wydłużenia terminu oczekiwania na zamówienie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 14. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem dom_wydawniczy_ww@interia.pl. Na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca anulowanie zamówienia.
 15. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub jeśli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta, przesyłając mu wiadomość na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 16. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar we wskazanym wyżej terminie. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 18. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

IV Zmiany w zamówieniu

 1. Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych i informacji dotyczących zamówienia do czasu złożenia zamówienia poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem dom_wydawniczy_ww@interia.pl.
 2. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.


V Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta. Koszty dostawy ponosi klient.  Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia.
 3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie http://domwydawniczyww.pl/przed naciśnięciem przez Klienta przycisku „Potwierdzam zakup” oraz w wiadomości zawierającej potwierdzenie zamówienia wysłanej na adres e-mail Klienta.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

VI Formy płatności i nadpłaty

 

 1. Przelew elektroniczny lub bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności
 2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: „pobranie” (płatność przy odbiorze) wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa.
 4. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat: A) Jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. B) Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. C) Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw. login). D) Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 

VII Czas realizacji zamówienia i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym dostawa obejmuje tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 3. Szczegółowe koszty dostawy są dostępna w zakładce „Koszt dostawy”. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 4. Zasadniczo termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania płatności przez Klienta. Szczegółowo określony jest przy każdym towarze w rubryce – Wysyłka.

 

VIII Reklamacje

 1. Przy odbiorze przesyłki od kuriera zalecamy dokonanie oględzin, czy opakowanie i towar nie zostały uszkodzone.
 2. Gdy uszkodzeniu uległ towar lub opakowanie – zalecamy rezygnację z odbioru. W przypadku rezygnacji z odbioru przesyłki nie należy:
 3. podpisywać listów przewozowych;
 4. odbierać przesyłki od kuriera

Jeżeli po rozpakowaniu i dokładnym obejrzeniu okaże się, że towar jest uszkodzony prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem Sklepu za pośrednictwem adresu e-mail: dom_wydawniczy_ww@interia.pl

 1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 3. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej reklamacji ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Sklepu i opisem reklamacji.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, określenie przez Klienta żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego Produktu.
 9. Szczegółowe Informacje i zasadach reklamacji znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 10. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
 11. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: gov.pl/wazne_adresy.php

 

IX Gwarancje

 

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Produkty.
 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu; korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych w paragrafie „Warunki reklamacji” tego Regulaminu.

 

X Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się: od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu); od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o świadczenie usług: jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.); jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 5. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Sklepowi, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Sklepu Internetowego.
 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura, wyciąg z karty).
  Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

XI Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania z e Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez DOM WYDAWNICZY WALDEMAR WIERZBA z siedzibą w Mierzynie 24, Międzychód 64-400.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 5. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Polityka prywatności.

 

XII Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o Produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych Produktów i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.).
 6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sklepowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

 

 

 

Majątkowe prawa autorskie do wszystkich treści oraz elementów graficznych, a także projektów produktów i zawartych w  nich treści, a także do fotografii umieszczonych w tym serwisie są własnością firmy DOM WYDAWNICZY WALDEMAR WIERZBA.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność firmy DOM WYDAWNICZY WALDEMAR WIERZBA  i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631.)

Żadna jej część nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (cyfrowy, analogowy) bez pisemnej zgody firmy DOM WYDAWNICZY WALDEMAR WIERZBA.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl